We gaan na 3 oktober stoppen. Rond je project af of ga aan de slag bij onze partner albelli.nl of albelli.be

We gaan na 3 oktober 2022 stoppen. Rond je project uiterlijk 3 oktober af of ga voor je nieuwe fotoproducten aan de slag bij onze partner albelli op albelli.nl of albelli.be, nu met tot wel 35% welkomstkorting

Algemene bedrijfsvoorwaarden van posterXXL GmbH (posterXXL)

§ 1 Toepassingsgebied

 1. (1) De hierna volgende bedrijfsvoorwaarden zijn een onderdeel van elk verdrag tussen posterXXL GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München, vertegenwoordigd door zijn Bestuursvoorzitter / CEO Andreas Otto, Jonathan Mitchell, Christopher Mucha, Gilles Lamère met bedrijfszetel aldaar (in 't vervolg: posterXXL) en de klanten (in 't vervolg: klant) zoals ook hun rechtsopvolger.
 2. (2) posterXXL levert diensten, prestaties en leveringen uitsluitend op basis van deze algemene bedrijfsvoorwaarden.

§ 2 Contract/contractprestaties

 1. (1) De presentatie van de prestaties vooral in prospectussen, advertenties en op internet vormt nog geen bindende aanbieding van posterXXL
 2. (2) Een contract komt pas tot stand met schriftelijke orderbevestiging van posterXXL of met begin van de contractuitvoering door posterXXL. Bijkomende afspraken, veranderingen en aanvullingen zijn slechts geldig, als posterXXL ze schriftelijk bevestigt.
 3. (3) posterXXL behoudt zich het recht voor aanvragen van klanten in uitzonderlijk geval te weigeren. Klantenaanvragen kunnen met name geweigerd worden, als de bestelling afwijkt van de door posterXXL gestelde eisen of als de kant bekend staat als niet solvabel.
 4. (4) Orders en leveringsadressen van buiten Nederland, België of Luxemburg worden niet geaccepteerd. Eventueel reeds gedane betalingen worden terug overgeschreven resp. de creditcardrekening gecrediteerd.

§ 3 Auteursrechten

 1. (1) posterXXL is niet de auteur van de foto's die als posters aangeboden worden op haar internetpresentie. Auteur is veeleer telkens een partner van posterXXL of de klant die zijn eigen foto's toestuurt.
 2. (2) posterXXL heeft van de desbetreffende partner een onbeperkt gebruiksrecht van de foto's gekregen en is bevoegd de betreffende foto's te gebruiken voor de aan de klant aangeboden producten en deze producten aan de klant te verkopen, een gebruiksrecht hiervan aan de klant te verlenen en de producten in eigendom te geven, zodat de geleverde producten vrij zijn van rechten van derden.
 3. (3) De desbetreffende partner heeft posterXXL verder verzekerd dat er geen auteursrechten, andere beschermrechten of andere rechten van derden het onder alinea 2 beschreven gebruik van de foto's in de weg staan.
 4. (4) De verkochte producten als zodanig mogen door de klant alleen voor privaat gebruik voor onbepaalde duur en wereldwijd gebruikt worden. Verboden is dus met name de industriële groothandel evenals elke kopie, verspreiding, openbare toegankelijkmaking, verandering en bewerking van de producten.

§ 4 Plichten van de klant

 1. (1) De verwerking van geleverde gegevens en fotoproducten van de klant gebeurt in het kader van een technisch geautomatiseerd procedé zonder manuele voorselectie of correctie door posterXXL. De klant bevestigt door het uploaden van bestanden dat hij het recht heeft de inhouden en gegevens van dat bestand te verspreiden en te vermenigvuldigen.
 2. (2) De klant garandeert dat de inhouden en gegevens van een doorgestuurd bestand niet indruisen tegen geldende rechtsregels.
 3. (3) De klant garandeert in het bijzonder
  1. a) dat geen illegale geweldverheerlijkende, volksopruiende, racistische ontwerpen, gegevens en inhouden, propagandamiddelen, kentekens van ongrondwettige partijen of hun ersatzorganisaties of aanleidingen tot strafbare daden; pornografische ontwerpen, gegevens of inhouden die het voorwerp uitmaken van seksueel misbruik van kinderen of seksuele handelingen met dieren en ook geen discriminerende uitspraken of afbeeldingen met betrekking tot ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of ouderdom aan posterXXL opgestuurd worden
  2. b) dat geen wetten overtreden worden ter bescherming van de jeugd of strafwetten. Dat geldt in het bijzonder voor de wettelijke regelingen van §§ 184 vv StGB (verspreiding van pornografie), 185 vv StGB (belediging, laster, kwaadsprekerij) evenals voor de bepalingen van het jeugdmediabeschermings-staatsverdrag
  3. c) dat de ontwerpen (vooral foto- en tekstbestanden), inhouden en gegevens die doorgestuurd worden naar posterXXL geen auteurs-, merk- of andere beschermrechten van derden, het algemene persoonsrecht of andere rechten van derden schenden.

§ 5 Levering, leveringstijden

 1. (1) De levering gebeurt vanaf het magazijn van posterXXL, indien geen schriftelijk bevestigde afwijking overeengekomen is.
 2. (2) Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en gelden als zelfstandige leveringen, tenzij een gedeeltelijke levering per uitzondering voor de klant onaanvaardbaar is. De bijkomende kosten die hierdoor ontstaan worden niet aan de klant aangerekend.
 3. (3) posterXXL tracht zich steeds te houden aan de aangegeven termijnen. Wanneer posterXXL vertraging oploopt, kan de koper met inachtneming van de volgende bepalingen het contract verbreken.
 4. (4) De duur van de posterXXL te stellen uiterste termijn wordt vastgelegd op twee weken.De termijn begint met ingang van de uiterste termijnbepaling van de klant bij posterXXL. Voorgenoemde geldt niet wanneer de gestelde uiterste termijn voor de klant niet aanvaardbaar is. Dat is met name het geval als het gaat om een zgn. verkoop op levering of als het belang dat de klant heeft bij een uiterste termijn om dwingende, wettelijk toelaatbare redenen wegvalt.
 5. (5) Bij storingen van de levering waarop posterXXL geen invloed kan uitoefenen (vooral vanwege overmacht) en waaraan zij geen schuld heeft, heeft posterXXL het recht het contract te verbreken indien de prestatiehindernis niet van voorbijgaande aard is, zonder dat een schadeloosstellingsplicht geldt. Zolang de hindernis duurt, is posterXXL niet in gebreke. De reeds betaalde koopprijs wordt in geval van een contractverbreking gerestitueerd.
 6. (6) Bestellingen en overige dienstverleningen worden door posterXXL alleen uitgevoerd als er geen betalingsachterstanden uit andere contracten zijn. Betalingen worden eerst verrekend op nog openstaande vorderingen, renten en kosten, in de chronologische volgorde van de desbetreffende vervaltermijn.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

 1. (1) De koopprijs moet onmiddellijk betaald worden bij de sluiting van het contract en wordt vooruitbetaald. Het eenmalige incasso resp. de debitering van de creditcard gebeurt bij het afsluiten van de bestelling.
 2. (2) Alle prijzen die de klant aan het einde betaalt zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.
 3. (3) De klant is gerechtigd te betalen door middel van een creditcard en via eenmalige incasso.
 4. (4) Als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, met name betalingen uitstelt of staakt of als posterXXL andere omstandigheden achterhaalt die de kredietwaardigheid van de klant in vraag stellen, heeft posterXXL het recht de totale overblijvende schuld betaalbaar te stellen.
 5. (5) Voor achterstallige debiteringen uit eenmalige incasso of creditcardafhandelingen behoudt posterXXL zich voor een gepaste bijdrage te heffen die in elk individueel geval bepaald moet worden, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de achterstallige debitering of creditcardafhandeling.
 6. (6) Alle verzendkosten, meer bepaald verpakking, transportkosten, transpostverzekering en porten zijn op kosten van de klant. Alle prijzen en bijkomende kosten worden berekend volgens de prijslijsten die bij posterXXL gebruikt worden op het tijdstip van het beschikbaar stellen en de opdracht tot verzending.
 7. (7) Als posterXXL bijkomende verzendkosten heeft vanwege het opgeven van een verkeerd leveringsadres of een verkeerde bestemmeling, dan moet de klant die kosten vergoeden, behalve als hij niet verantwordelijk is voor de verkeerde aangifte.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. (1) Tot de vervulling van alle eisen behoudt posterXXL zich de eigendom van de geleverde waren voor.
 2. (2) Als de klant achter geraakt met de betaling van de koopprijs, heeft posterXXL het recht de voorwerpen die onder het eigendomsvoorbehoud staan, na aanmaning en na afloop van een daarmee verbonden, passend uitstel, in bezit te nemen. Het claimen van het eigendomsvoorbehoud evenals het wegnemen van of beslagleggen op de goederen door posterXXL geldt niet als verbreking van het contract, in zoverre niet dwingend geldend recht met name de voorschriften die het verbruikerskrediet regelen, ermee in tegenspraak zijn.

§ 8 Garantie / risico-overschrijding

 1. (1) Gegevens, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, beschrijvingen van gewicht, maat en prestatie die in prospectussen, catalogen, circulaires, advertenties of prijslijsten voorkomen, hebben een louter informatief karakter. posterXXL staat niet borg voor de juistheid van die gegevens. Wat de aard en de omvang van de levering betreft zijn alleen de gegevens die voorkomen in de bestelling en de opdrachtbevestiging doorslaggevend.
 2. (2) Er bestaat in principe geen garantie voor de kleurvastheid en de waterbestendigheid van drukproducten, behalve wanneer er uitdrukkelijk een schriftelijke garantie wordt gegeven (bv. het drukprocedé met UV-laag of laminering). posterXXL wijst er uitdrukkelijk op dat de drukproducten uitsluitend voorzien zijn voor gebruik in gesloten ruimten.
 3. (3) De omschrijvingen en specificaties die vastgelegd zijn bij het afsluiten van het contract vertegenwoordigen de technische toestand op dat moment. Minieme technische afwijkingen (met name het afsnijden van foto's en de kleurrijkdom van de afdruk) van de geleverde en verworven goederen zijn toegestaan en betekenen geen fouten voor zover zij voorkomen in het in de handel gangbare kader en het doel van het contract niet sterk beperkt wordt. Foto's die afgesneden worden kunnen, zoals in het gebruikelijke handelskader, een klein beetje maar niet sterk afwijken van de voorziene grootte. Geringe, handelsgebruikelijke kleurverschillen in de afdruk kunnen voorkomen, als het beeldscherm van de klant op een andere manier en niet kleurecht gekalibreerd is. Zwart-wit afdrukken kunnen door de kleurdruk een kleine handelsgebruikelijke zweem van een kleur hebben. Reclamaties, crediteringen en vervangdrukken wat het voorgaande betreft zijn uitgesloten, behalve als de afwijking buiten het handelsgebruikelijke kader valt.
 4. (4) De verjaringstermijn voor de vorderingen uit goederengarantie bedraagt 24 maanden. Als de klant ondernemer is (§ 14 BGB) bedraagt de termijn 12 maanden.
 5. (5) Voor handelaars gelden de rechtsvoorschriften, onderzoeks- en terechtwijzingsverplichtingen volgens het HGB.

§ 9 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. (1) posterXXL is met uitzondering van de schending van leven, lichaam en gezondheid en van essentiële contractverplichtingen (kardinale plichten) alleen aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzettelijk of uiterst nalatig gedrag. Dat geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals met name ontgane winst.
 2. (2) De aansprakelijkheid tegenover de verbruikers is, met uitzondering van de schending van leven, lichaam en gezondheid en van essentiële contractverplichtingen (kardinale plichten), beperkt tot de bij de contractsluiting karakteristieke voorzienbare schade en verder afhankelijk van de omvang tot de contracttypische gemiddelde schade. Dat geldt ook voor indirecte schade, met name ontgane winst.
 3. (3) De aansprakelijkheid tegenover ondernemingen is, met uitzondering van de schending van leven, lichaam en gezondheid en van opzettelijk en uiterst nalatig gedrag van posterXXL beperkt tot de bij de contractsluiting karakteristieke voorzienbare schade en verder afhankelijk van de omvang tot de contracttypische gemiddelde schade. Dat geldt ook voor indirecte schade, met name ontgane winst.
 4. (4) De aansprakelijkheidsbeperking van alinea 1 tot 3 geldt overeenkomstig ook ten gunste van de medewerkers en degenen die plaatsvervangend voor posterXXL aan de verplichtingen van posterXXL voldoen.
 5. (5) Claimen van aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet blijven van kracht.

§ 10 Privacybescherming

 1. Wat de bescherming van de privacy betreft, geldt de privacy beschemingsinformatie van posterXXL.

§ 11 Herroepingsrecht en instructie

 1. 11.1. Herroepingsrecht

  U kunt uw contractverklaring herroepen binnen de twee weken zonder redenen op te geven in de vorm van een tekst (bv. brief, fax, e-mail) of - als de goederen voor afloop van de termijn aan u worden ter beschikking gesteld - door terugzending van de goederen. De termijn begint nadat u deze instructie in tekstvorm hebt gekregen, echter niet voor de goederen bij de ontvanger aangekomen zijn (bij de zich herhalende levering van gelijkaardige goederen niet voor de ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en ook niet voordat onze informatieplichten vervuld zijn volgens § 312c Abs. 2 BGB in verbinding met § 1 Abs. 1,2 en 4 BGB-InfoV evenals onze verplichtingen volgens § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in verbinding met § 3 BGB-infoV. Ter behartiging van de herroepingstermijn volstaat het tijdig verzenden van de herroeping of van de goederen.

  De herroeping moet gericht worden aan:
  posterXXL GmbH
  Infanteriestraße 11a
  80797 München
  Duitsland

  e-mail: info@posterxxl.nl

  Dit herroepingsrecht bestaat niet bij contracten over de levering van goederen, die wij op basis van klantspecificaties vervaardigd hebben of die duidelijk aangepast zijn aan uw persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn om terug te sturen.

 2. 11.2. Herroepingsgevolgen

  In geval van een effectieve herroeping moeten de van beide kanten ontvangen bijdragen en eventuele utilisaties (bv. intresten) teruggegeven worden. Kunt u ons de ontvangen bijdrage, in haar geheel of gedeeltelijk, niet of alleen maar in slechtere staat terugbezorgen, dan moet u ons eventueel schadeloos stellen voor de betrokken waarde. Bij de terbeschikkingstelling van goederen geldt dat niet als de verslechtering van de zaak uitsluitend te wijten is aan een keuring ervan - zoals u dat bijvoorbeeld in een winkel had kunnen doen. U kunt overigens de plicht om de waarde te vergoeden vermijden voor een verslechtering die ontstaan is door een ingebruikneming van de goederen conform de voorschriften, als u de goederen niet in gebruik neemt als uw eigendom en alles vermijdt wat de waarde ervan vermindert. Zaken die als pakket verstuurd kunnen worden, moeten op ons risico teruggestuurd worden. U moet de kosten van het terugzenden dragen als de geleverde goederen overeenstemmen met wat u besteld hebt en als de prijs van de goederen die teruggestuurd moeten worden, het bedrag van 40 euro niet overschrijdt of wanneer u bij een hogere prijs van de goederen op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling heb verricht. In andere gevallen is de terugzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot restituering van betalingen moeten binnen de 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van de goederen, voor ons met de ontvangst.

  Einde van de herroepingsinstructie

§ 12 Vernietiging van het toegezonden materiaal

 1. (1) Alle gegevens en stukken, met name alle digitale opslagmedia die de klant naar posterXXL gestuurd heeft voor de vervulling van het contract, worden door posterXXL niet teruggegeven maar na vervulling van het contract vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant stuurt posterXXL natuurlijk de overgemaakte stukken terug naar de klant. De klant moet in dat geval de kosten dragen van de verzending.
 2. (2) posterXXL behoudt zich voor een veiligheidskopie te maken, met name van de digitaal bezorgde gegevens, documenten en inhouden van de klant, om een retouche te kunnen garanderen indien de klant die nadien wenst. De gegevens die opgeslagen zijn op de veiligheidskopie worden door posterXXL uitsluitend gebruikt om de bijwerking uit te voeren. De veiligheidskopie wordt door posterXXL meteen vernietigd na afloop van de garantietermijn.

§ 13 Slotbepalingen

 1. (1) Geldend is het recht van de Bondrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht. Van kracht blijven dwingende bepalingen van de staat waar de klant zijn eigenlijke domicilie heeft.
 2. (2) Indien de klant handelaar is, rechtspersoon van het publieke recht of publiekrechtelijk speciaal vermogen, of geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland heeft of na de afsluiting van het contract zijn domicilie naar het buitenland verplaatst of zijn woonplaats op het moment van de instelling van de vordering niet bekend is, is de rechtbank en de plaats van handeling de zetel van posterXXL.
 3. (3) Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of indruisen tegen de wettelijke regelingen, dan blijft het contract voor het overige van kracht.

Stand van de AGB: juni 2009

Nach oben