We gaan na 3 oktober stoppen. Rond je project af of ga aan de slag bij onze partner albelli.nl of albelli.be 

We gaan na 3 oktober 2022 stoppen. Je kunt nog wel fotoproducten bij ons maken, maar zorg dat je uiterlijk 3 oktober bestelt. Heb je meer tijd nodig? Dan adviseren we je aan de slag te gaan bij onze partner albelli op albelli.nl of albelli.be.

Wij nemen gegevensbescherming serieus.

Indien u ons gegevens toestuurt per contactformulier, dan worden deze gegevens binnen het kader van de gegevensbescherming opgeslagen op onze servers. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om uw verzoek te behandelen. Uw gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld. Deze worden niet meegedeeld aan derden.

Verantwoordelijke instantie:
posterXXL GmbH
Infanteriestraße 11a
D-80797 MünchenU
e-mail: datenschutz@posterxxl.com

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze vermelden uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om onze internetsite te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres en andere informatie nodig om u de gewenste dienstverlening te kunnen aanbieden.

Hetzelfde geldt voor het geval dat wij u op verzoek informatiemateriaal bezorgen resp. wanneer wij uw aanvragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u altijd daarop wijzen. Bovendien slaan wij alleen die gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig heeft verstrekt.

Wanneer u een van onze diensten benut, dan verzamelen wij in de regel alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om u onze service te kunnen bieden. Eventueel vragen wij u om meer informatie, maar dit gebeurt alleen op vrijwillige basis. Telkens wanneer wij persoonlijke gegevens verwerken, doen wij dit om u onze service te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelen te beogen.

Klantaccount

Wij maken voor elke klant die zich als zodanig registreert een wachtwoordbeveiligde rechtstreekse toegang tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens (klantaccount) aan. Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, open en onlangs verzonden bestellingen inzien en uw adresgegevens beheren. Mocht u in het ipLabs Designer projecten opgeslagen of foto’s in uw klantaccount geüpload hebben, dan heeft u van hieruit daartoe toegang.
U verplicht zich ertoe om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor oneigenlijk gebruikte wachtwoorden, tenzij wij daarvoor verantwoordelijk zijn en het misbruik moeten verdedigen.

Voor het bereik B2B is een klantaccount verplicht.

Automatisch opgeslagen gegevens

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch overdraagt aan ons. Dit zijn:

 • datum en tijd van de aanvraag
 • naam van het opgevraagde bestand
 • pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd
 • toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden enz.)
 • gebruikte webbrowser en gebruikte besturingssysteem
 • volledig IP-adres van de opvragende computer
 • overgedragen hoeveelheid gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking gebeurt conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (Duitse AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) op basis van ons gerechtigde belang in de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Omwille van de technische veiligheid, met name om aanvalspogingen op onze webserver af te weren, worden deze gegevens door ons korte tijd opgeslagen. Een herleiding tot afzonderlijke personen is ons aan de hand van deze gegevens niet mogelijk. Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens door afkorting van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd, zodat het niet langer mogelijk is om een referentie naar de afzonderlijke gebruiker te vinden. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens daarnaast verwerkt voor statistische doeleinden; een vergelijking met andere gegevensbestanden of het doorgeven aan derden, ook in uittreksel, vindt niet plaats. Alleen binnen het kader van onze serverstatistiek, die wij om de twee jaar openbaar maken in ons werkverslag, wordt het aantal oproepen van de pagina’s bekend gemaakt.

Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens en oormerking

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de levering en afwikkeling van uw bestelling. Uw gegevens worden overeenkomstig de telkens geldende voorschriften inzake de wetgeving inzake gegevensbescherming alleen gebruikt voor het met de betreffende inning samenhangende doeleinde en voor het waarborgen van gerechtigde eigen zakelijke belangen, met name voor het technische beheer van de websites.

posterXXL geeft afhankelijk van de order andere ondernemingen opdracht om taken op zich te nemen, zoals bijvoorbeeld productie, verzending en levering van artikelen. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie, als die vereist is voor het vervullen van uw opdrachten. Zij mogen deze informatie echter uitsluitend voor deze doeleinden gebruiken. Wij hebben onze dienstverleners verplicht om de informatie te behandelen conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en onze verklaringen dienaangaande.

Een overdracht van persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties gebeurt alleen binnen het kader van dwingende wettelijke voorschriften. Aan particuliere derden worden uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet bekend gemaakt.Onze medewerkers worden door ons verplicht om de vertrouwelijkheid te garanderen en om de maatgevende voorschriften inzake de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Nieuwsbrief

Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken wij het zogenaamde Double Opt-In procedé, d.w.z. wij zullen u pas dan een nieuwsbrief toesturen per e-mail, wanneer u ons van tevoren uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij de nieuwsbrief dienst moeten activeren. Wij zullen u dan een e-mail ter kennisgeving toesturen en u verzoeken om door een link in deze e-mail aan te klikken te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres op en de datum van de aanmelding. Deze opslag dient louter als bewijs voor het geval dat een derde uw e-mailadres misbruikt om u zonder uw kennis of uw autorisatie aan te melden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Mocht u later geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u deze op elk moment opzeggen, zonder dat voor u hiervoor andere kosten ontstaan dan die voor de kennisgeving volgens de basistarieven.

Cookies en gelijkaardige technologieën

Wanneer u onze internetsites bezoekt slaan wij eventueel informatie op uw computer in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver aan uw browser overgedragen en op diens harde schijf opgeslagen worden. Hierbij wordt alleen het internet protocol adres opgeslagen – geen persoonlijke gegevens. Deze informatie, die in de cookies wordt opgeslagen, maakt het mogelijk om u bij het volgende bezoek aan onze internetsite automatisch weer te herkennen, waardoor u de site gemakkelijker kunt gebruiken. Wettelijke basis voor de inzet van cookies is het gerechtigde belang conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

U kunt onze internetsites natuurlijk ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Wanneer u niet wilt dat uw computer bij het volgende bezoek weer wordt herkend, dan kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen in ‘Cookies weigeren’. De procedure hiervoor vindt u in de handleiding van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, dan kunnen er echter beperkingen ontstaan bij het gebruik van tal van domeinen van onze internetsites.

Gedetailleerde informatie over de ingezette cookies en gelijkaardige technologieën vindt u hier.

Rechten van betrokkenen

U heeft te allen tijde recht op inlichtingen, kennisgeving, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een herroepingsrecht tegen de verwerking en een recht op dataportabiliteit en op klachten conform de voorwaarden van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op inlichtingen

U kunt van ons informatie verlangen, of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op kennisgeving

Als wij uw gegevens verwerken terwijl die onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u te allen tijde kennisgeving resp. de vervollediging daarvan van ons verlangen.

Recht op verwijdering

U kunt van ons verlangen dat wij uw gegevens verwijderen, voor zover wij deze onrechtmatig verwerken of indien de verwerking buitensporig inbreuk maakt op uw gerechtigde belangen inzake bescherming. Gelieve er rekening mee te houden dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijke geregelde plichten om gegevens te bewaren.Onafhankelijk van de behartiging van uw recht op verwijdering zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, voor zover in dit verband geen juridische of wettelijke plicht tot bewaring dit in de weg staat.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen, wanneer

 • u de juistheid van de gegevens bestrijdt, en wel voor de duur die ons in staat stelt om de juistheid van de gegevens te controleren,
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, u echter een verwijdering weigert en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de gegevens verlangt,
 • wij de gegevens voor het beoogde doel niet meer nodig hebben, u deze gegevens daarentegen nog nodig heeft om juridische eisen te doen gelden of verdedigen, of wanneer
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.
Recht op dataportabiliteit

U kunt van ons verlangen dat wij de gegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat ter beschikking stellen en dat u deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen, indien
 • wij deze gegevens op grond van een door u verleende en herroepbare toestemming of voor de vervulling van een contract tussen ons verwerken, en
 • deze verwerking gebeurt met behulp van een geautomatiseerde methode.

Bij technische haalbaarheid kunt u van ons een rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangen.

Herroepingsrecht

Als wij uw gegevens verwerken uit gerechtigd belang, dan kunt u tegen deze gegevensverwerking op elk moment bezwaar maken; dit zou eveneens gelden voor een op deze voorwaarden gebaseerde profiling. Wij verwerken uw gegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende redenen ter bescherming voor de verwerking kunnen voorleggen die hoger wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking daartoe dient om juridische eisen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op directe reclame kunt u op elk moment zonder opgave van redenen bezwaar maken.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat wij bij de verwerking van uw gegevens handelen in strijd met Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om vragen te kunnen ophelderen. U heeft natuurlijk ook het recht om zich te wenden tot de bevoegde toezichtsinstantie, de nationale dienst voor gegevensbescherming.

Indien u een van de genoemde rechten tegenover ons wilt doen gelden, gelieve dan contact op te nemen met onze gemachtigde voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie opvragen om uw identiteit te bevestigen

Algemeen en veiligheid

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve voorzorgsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeautoriseerde toegang. Al onze medewerkers en voor ons actieve dienstverleners zijn verplicht om de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Altijd wanneer wij persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken worden deze versleuteld, voordat ze worden overgedragen. Dat wil zeggen dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze voorzorgsmaatregelen zijn daarbij onderhevig aan een continu verbeteringsproces en onze verklaringen inzake gegevensbescherming worden voortdurend herzien. Gelieve te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.

Wijzigingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze verklaringen inzake gegevensbescherming te wijzigen indien dit op grond van nieuwe technologieën noodzakelijk zou zijn. Gelieve te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie. Als aan deze verklaring inzake gegevensbescherming fundamentele wijzigingen worden aangebracht, dan maken wij dit bekend op onze website.

Alle belangstellenden en bezoekers van onze internetsite kunnen ons bij vragen inzake gegevensbescherming bereiken op:
posterXXL GmbH
Infanteriestraße 11a
D-80797 München

datenschutz@posterxxl.com

Uw recht op informatie

Volgens de verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO, Duitse AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u een recht op informatie.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en tot wie kunt u zich wenden?

Verantwoordelijk is
posterXXL GmbH
Infanteriestraße 11a
D-80797 München

De interne gemachtigde voor gegevensbescherming bij posterXXL GmbH, Infanteriestraße 11a, D-80797 München is
de heer Gerald Lill
Projekt 29 GmbH & Co.
Ostengasse 14
D-93047 Regensburg
E-mail: datenschutz@posterxxl.com

2. Welke gegevens worden verwerkt en uit welke bronnen stammen deze gegevens?

Wij verwerken die gegevens die wij binnen het kader van het koopcontract resp. de afwikkeling daarvan, aan de hand van toestemmingen of binnen het kader van uw sollicitatie bij ons resp. binnen het kader van uw statuut als medewerker bij ons van u hebben ontvangen.

Tot de persoonlijke gegevens behoren:

Uw stam-/contactgegevens, waartoe bij kopers bijv. voor- en achternaam, adres, contactgegevens, geboortedatum en evt. betalingsgegevens behoren.

Bij sollicitanten en medewerkers behoren hiertoe bijv. voor- en achternaam, adres, contactgegevens, geboortedatum, gegevens uit het curriculum vitae en getuigschriften, bankgegevens, geloofsovertuiging.

Bij leveranciers behoren hiertoe bijv. de naam van hun juridische vertegenwoordiger, firma, handelsregisternummer, btw-nr., ondernemingsnummer, adres, gegevens van contactpersonen (e-mailadres), bankgegevens.

Daarnaast verwerken wij ook de volgende persoonlijke gegevens:

 • informatie over aard en inhoud van contractgegevens, opdrachtgegevens, omzet- en kwitantiegegevens, geschiedenis van klanten en leveranciers en adviesdocumenten,
 • reclame- en verkoopgegevens,
 • informatie uit uw elektronische verkeer met posterXXL (bijv. IP-adres, login gegevens),
 • overige gegevens die wij van u binnen het kader van onze zakelijke relatie (bijv. in klantgesprekken) hebben ontvangen,
 • gegevens die wij genereren uit stam-/contactgegevens en overige gegevens zelf, zoals bijv. door middel van analyses van de behoefte en het potentieel van klanten,
 • de documentatie van uw toestemmingsverklaring voor de ontvangst van bijv. nieuwsbrieven.

3. Voor welke doeleinden en op welke juridische grondslag worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Duitse basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming uit 2018 in de telkens geldende versie:

voor de vervulling van (vóór-)contractuele plichten (art. 6 lid 1lit. b DS-GVO):
De verwerking van uw gegevens gebeurt voor de afwikkeling van uw koopcontracten online of in onze filialen of voor de contractuele afwikkeling van uw statuut als medewerker binnen onze onderneming. De gegevens worden vooral verwerkt bij het aanknopen van zakelijke relaties en bij de uitvoering van de contracten met u.

voor de vervulling van juridische verplichtingen (art. 6 lid 1 lit. c DS-GVO):
Een verwerking van uw gegevens is vereist met het oog op de vervulling van verschillende wettelijke verplichtingen uit bijv. het Wetboek van Koophandel of de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

voor de behartiging van gerechtigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO):
Op grond van een afweging van belangen kan een gegevensverwerking die verder gaat dan de eigenlijke vervulling van het contract door ons of derden plaatsvinden voor de behartiging van gerechtigde belangen. Een gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtigde belangen gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
 • reclame of marketing (zie nr. 4),
 • maatregelen voor zakelijke aansturing en verdere ontwikkeling van dienstverleningen en producten,
 • bijhouden van een concernwijde klantendatabase ter verbetering van de klantenservice,
 • binnen het kader van gerechtelijke vervolging.

binnen het kader van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO):
Wanneer u ons toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens, bijv. voor de bezorging van onze nieuwsbrief, dan vindt een verwerking alleen plaats conform de in de toestemmingsverklaring vastgelegde doeleinden en de daarin overeengekomen omvang. Een verleende toestemming kan op elk moment met effect voor de toekomst worden herroepen.

4. Verwerking van persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden

Tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op elk moment in zijn geheel of voor afzonderlijke maatregelen bezwaar maken, zonder dat voor u hiervoor andere kosten ontstaan dan die voor de kennisgeving volgens de basistarieven.

posterXXL heeft onder de wettelijke voorwaarden van § 7 lid 3 UWG (Duitse wet inzake Marktpraktijken) het recht om het e-mailadres dat u bij de afsluiting van het contract heeft verstrekt, te benutten voor eigen gelijkaardige waren of dienstverleningen. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons, ook al bent u eventueel niet op een nieuwsbrief geabonneerd.

Wanneer u geen dergelijke aanbevelingen per e-mail van ons wilt ontvangen, dan kunt u tegen het gebruik van uw adres voor dit doeleinde op elk moment bezwaar maken, zonder dat voor u hiervoor andere kosten ontstaan dan die voor de kennisgeving volgens de basistarieven. Een mededeling in tekstvorm volstaat hiervoor. Natuurlijk vindt u in elke e-mail ook een link om u af te melden.

5. Wie ontvangt mijn gegevens?

Wanneer wij een dienstverlener inzetten in de zin van een orderverwerking, dan blijven wij niettemin verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Alle orderverwerkers zijn contractueel ertoe verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te verwerken binnen het kader van het leveren van de prestatie. De door ons in de hand genomen orderverwerkers ontvangen uw gegevens, voor zover deze de gegevens nodig hebben om u de betreffende prestatie te leveren. Dit zijn bijv. IT-dienstverleners waarop wij een beroep doen voor het functioneren en de veiligheid van onze IT-systemen, productiedienstverleners en uitgeverijen voor reclame en van adressen voor eigen reclameacties.

Uw gegevens worden verwerkt in de posterXXL-klantendatabase. De posterXXL-klantendatabase ondersteunt het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens van bestaande klanten (verwijderen van doubletten, markering verhuisd/overleden, adrescorrectie), en maakt het mogelijk om de database te verrijken aan de hand van openbare bronnen.

Als er een wettelijke verplichting voorligt en binnen het kader van gerechtelijke vervolging kunnen overheidsinstanties en rechtbanken en ook externe accountants ontvanger van uw gegevens zijn.
Bovendien kunnen met het oog op het voorbereiden en vervullen van een contract verzekeringen, banken, bureaus die informatie over kredietwaardigheid verstrekken en dienstverleners ontvangers zijn van uw gegevens.

6. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?
Wij verwerken uw gegevens tot aan de beëindiging van onze zakelijke relatie of tot aan de afloop van de geldende wettelijke bewaringstermijnen (bijv. uit het Wetboek van Koophandel of de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, ‘Heimgesetz’ (Duitse wet inzake Arbeid en Zorg) of de Duitse werktijdenregeling); bovendien tot aan de beëindiging van alle eventuele rechtsgeschillen, waarbij de gegevens nodig zijn als bewijs.

7. Worden persoonlijke gegevens overgedragen aan een derde land?
In principe worden door ons geen gegevens overgedragen aan een derde land. Een overdracht vindt in afzonderlijke gevallen alleen plaats op basis van een redelijk besluit van de Europese Commissie, standaard verdragsclausules, passende garanties of uw uitdrukkelijke toestemming.

8. Welke rechten op gegevensbescherming heb ik?

U heeft te allen tijde recht op inlichtingen, kennisgeving, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een herroepingsrecht tegen de verwerking en een recht op dataportabiliteit en op klachten conform de voorwaarden van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op inlichtingen:
U kunt van ons informatie verlangen, of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op kennisgeving:
Als wij uw gegevens verwerken terwijl die onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u te allen tijde kennisgeving resp. de vervollediging daarvan van ons verlangen.

Recht op verwijdering:
U kunt van ons verlangen dat wij uw gegevens verwijderen, voor zover wij deze onrechtmatig verwerken of indien de verwerking buitensporig inbreuk maakt op uw gerechtigde belangen inzake bescherming. Gelieve er rekening mee te houden dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijke geregelde plichten om gegevens te bewaren.Onafhankelijk van de behartiging van uw recht op verwijdering zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, voor zover in dit verband geen juridische of wettelijke plicht tot bewaring dit in de weg staat.

Recht op beperking van de verwerking:
U kunt van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen, wanneeru de juistheid van de gegevens bestrijdt, en wel voor de duur die ons in staat stelt om de juistheid van de gegevens te controleren,de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, u echter een verwijdering weigert en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de gegevens verlangt,wij de gegevens voor het beoogde doel niet meer nodig hebben, u deze gegevens daarentegen nog nodig heeft om juridische eisen te doen gelden of verdedigen, of wanneeru bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op dataportabiliteit:
U kunt van ons verlangen dat wij de gegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat ter beschikking stellen en dat u deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen, indien
 • wij deze gegevens op grond van een door u verleende en herroepbare toestemming of voor de vervulling van een contract tussen ons verwerken, en
 • deze verwerking gebeurt met behulp van een geautomatiseerde methode.

Bij technische haalbaarheid kunt u van ons een rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangen.

Herroepingsrecht:
Als wij uw gegevens verwerken uit gerechtigd belang, dan kunt u tegen deze gegevensverwerking op elk moment bezwaar maken; dit zou eveneens gelden voor een op deze voorwaarden gebaseerde profiling. Wij verwerken uw gegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende redenen ter bescherming voor de verwerking kunnen voorleggen die hoger wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking daartoe dient om juridische eisen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op directe reclame kunt u op elk moment zonder opgave van redenen bezwaar maken.

Recht om een klacht in te dienen:
Mocht u van mening zijn dat wij bij de verwerking van uw gegevens handelen in strijd met Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om vragen te kunnen ophelderen. U heeft natuurlijk ook het recht om zich te wenden tot de bevoegde toezichtsinstantie, de nationale dienst voor gegevensbescherming.

Indien u een van de genoemde rechten tegenover ons wilt doen gelden, gelieve dan contact op te nemen met onze gemachtigde voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie opvragen om uw identiteit te bevestigen.

9. Ben ik verplicht om gegevens ter beschikking te stellen?

De verwerking van uw gegevens is vereist voor het afsluiten resp. het vervullen van uw met ons aangegane contract. Wanneer u ons deze gegevens niet ter beschikking stelt, dan zullen wij de afsluiting van het contract in de regel moeten weigeren, of een bestaand contract niet meer kunnen uitvoeren en derhalve moeten beëindigen. U bent echter niet verplicht om met het oog op voor het vervullen van het contract niet relevante resp. wettelijk niet vereiste gegevens toestemming voor de gegevensverwerking te verlenen.

Nach oben